– Oferta studiów

logo PANS

Kwalifikacyjne:

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Trzysemestralne studia, których celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w tym zakresie, do jakiego przygotowały go studia I i II stopnia – według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz.2102).

Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1100 zł za semestr/ dla absolwentów PWSZ/PANS w Głogowie; 1300 zł za semestr/ dla pozostałych uczestników (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty).
 2. Adresaci – Studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia.
  Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 3.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 390.
 6. Liczba godzin praktyk – 150.
 7. Zasady rekrutacji:
  Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 9. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie zaliczenia przedmiotów; odbycie i zaliczenie praktyk; złożenie egzaminów, w tym egzaminu końcowego.
 10. Załączniki:

  Plan
  studiów

TRWA REKRUTACJA!!!

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Celem trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Pedagogika specjalna – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nadanie/zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego –  pedagoga osób ze spektrum autyzmu/z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty w Uprawnienia otrzymane w związku z ukończeniem studiów:

 • zajmowanie stanowiska pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty w instytucjach edukacji – przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • zajmowanie stanowiska pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty w instytucjach edukacji – szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych;
 • zajmowanie stanowiska pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty w innych placówkach edukacji, leczenia, opieki, pomocy, terapii, rehabilitacji, rewalidacji – centrach, domach, ośrodkach, poradniach, warsztatach, zakładach.

 Podstawowe informacje:

Koszt studiów: 1500 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Adresaci:                       

 • skierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) z przygotowaniem nauczycielskim, z przygotowaniem pedagogicznym;
 • skierowane do osób, które mają kwalifikacje do nauczania przedmiotu, do prowadzenia zajęć, a nie mają wykształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • skierowane do osób, które posiadają kwalifikacje w danym zakresie pedagogiki specjalnej, a nie posiadają wykształcenia w odmiennym, odrębnym zakresie pedagogiki specjalnej;
 • skierowane do osób, które podjęły pracę w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych instytucjach zajmujących się chorymi, zaburzonymi;
 • skierowane do osób, które ubiegają się o zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych placówkach zajmujących się chorymi, zaburzonymi.

Opłata rekrutacyjna: brak.

Liczba semestrów: 3.

Liczba godzin teoretycznych: 450 godzin.

Liczba godzin praktyk: 180 godzin.

Zasady rekrutacji: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych na stronie rekrutacyjnej PWSZ w Głogowie: irk.pwsz.glogow.pl – odpis dyplomu ukończenia studiów / świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: semestr zimowy 2023/2024 – semestr zimowy 2024/2025.

Terminy i plan studiów: zajęcia realizowane są w systemie hybrydowym codwutygodniowym w soboty i niedziele.

Plan studiów:- pobierz.

Warunki uzyskania świadectwa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną.

Internetowa rekrutacja kandydatów

TRWA REKRUTACJA!!!

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Celem czterosemestralnych studiów podyplomowych  z zakresu Logopedia jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy lub logopedy, a w szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej, przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie do wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym, przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, w klinikach i na oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1500 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 2. Adresaci – Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Preferowani są absolwenci kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym. Nabór kandydatów prowadzony jest w formie przesłuchania sprawdzającego predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 4.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 500.
 6. Liczba godzin praktyk – 100.
 7. Zasady rekrutacji: Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
  O przyjęciu decyduje wynik przesłuchania sprawdzającego predyspozycje oraz kolejność zgłoszeń.
 8. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 9. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną.
 10. Załączniki:

  Lista
  przedmiotów

  Lista
  wykładowców

TRWA REKRUTACJA!!!

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Celem trzysemestralnych studiów podyplomowych z zakresu

Pedagogika specjalna – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest możliwość nadania/zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego – a ściślej pedagoga (nauczyciela, wychowawcy, terapeuty/rehabilitanta) osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagoga) w dziale pedagogiki (nauczania, wychowania, terapii/rehabilitacji) osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki) jako specjalności pedagogiki specjalnej;

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty w przedszkolach, w tym:
 • w przedszkolach ogólnodostępnych (ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi – bez oddziałów integracyjnych i specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnymi),  w przedszkolach integracyjnych oraz przedszkolach specjalnych
 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty w szkołach podstawowych, w szkołach ponadpodstawowych, w tym:
 • w szkołach ogólnodostępnych (ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi – bez oddziałów integracyjnych i specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnymi), w szkołach integracyjnych oraz szkołach specjalnych
 • zajmowanie stanowiska nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, rehabilitanta/terapeuty:
 • w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • w centrum leczniczo-rehabilitacyjnym, w warsztacie terapii zajęciowej,
 • w domu pomocy społecznej, w środowiskowym domu samopomocy,
 • w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w zakładzie poprawczym, w zakładzie karnym.

 Podstawowe informacje:

 1. Koszt studiów – 1500 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 2. Adresaci:
  – skierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) z przygotowaniem nauczycielskim, z przygotowaniem pedagogicznym;
  – skierowane do osób, które mają kwalifikacje do nauczania przedmiotu, do prowadzenia zajęć, a nie mają wykształcenia w zakresie pedagogiki specjalnej;
  – skierowane do osób, które posiadają kwalifikacje w danym zakresie pedagogiki specjalnej, a nie posiadają wykształcenia w odmiennym, odrębnym zakresie pedagogiki specjalnej;
  – skierowane do osób, które podjęły pracę w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych instytucjach zajmujących się chorymi, zaburzonymi;
  – skierowane do osób, które ubiegają się o zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie oraz innych placówkach zajmujących się chorymi, – zaburzonymi.
 3. Opłata rekrutacyjna – brak.
 4. Liczba semestrów – 3.
 5. Liczba godzin teoretycznych – 450 godzin.
 6. Liczba godzin praktyk – 180 godzin.
 7. Zasady rekrutacji – Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.
 8. Terminy i plan studiów – zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele.
 9. Warunki uzyskania świadectwa – Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego z oceną pozytywną.
 10. Załączniki:

  Plan
  studiów

Doskonalące:

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia.

Przygotowując program studiów podyplomowych wzięto pod uwagę potrzeby zmieniającej się gospodarki i rynku oraz oczekiwania kandydatów, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, uzyskać zupełnie nowe kwalifikacje, czy też rozwijać zainteresowania.

Opis studiów: Ciągły proces zmian dokonujący się w podmiotach gospodarczych oraz w szeroko pojętym otoczeniu wymusza konieczność podejmowania trudnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz stwarza zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu zarządzania zasobami podmiotów gospodarczych. Zjawiska pandemiczne oraz powstające w związku z nim znaczne utrudnienia czy ograniczenia w funkcjonowaniu biznesu, powodują, iż wielu menedżerów, właścicieli, i specjalistów, poszukuje odpowiedzi, jak organizować i zarządzać biznesem w obliczu tak głębokich zmian społecznych i gospodarczych.

Plan studiów

Oferta  Studiów Podyplomowych skierowana jest do:

 • właścicieli firm;
 • menedżerów wyższego i średniego stopnia zarządzania;
 • specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach.

Koszt studiów: 1300 zł/semestr, istnieje możliwość rozłożenia na raty.

Brak opłaty rekrutacyjnej!

Liczba semestrów: 2.

Liczba godzin: 195 (60 pkt ETCS).

Praktyki: brak.

Zasady rekrutacji:

Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy i plan zajęć: zajęcia realizowane będą w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele

Warunki uzyskania świadectwa: Absolwent zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach studiów podyplomowych oraz uzyskania zaliczeń z przedmiotów objętych programem.
Zakończenie drugiego semestru kończy się egzaminem ustnym.

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu neurologopedii, które są niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej, oraz uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii. Studia istotnie poszerzają i ugruntowują wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażą studenta w praktyczne umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole zajmującym się pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych może podjąć zatrudnienie w:
– placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach i szkołach (w tym integracyjnych, specjalnych), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych, w ramach zespołów WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).
– placówkach z zakresu pomocy społecznej, m.in. w żłobkach, domach pomocy społecznej, domach dziecka,
– placówkach służby zdrowia, m.in. w szpitalach, przychodniach, poradniach rehabilitacyjnych, sanatoriach,
– organizacjach pozarządowych na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia).
Absolwent będzie mógł również otworzyć własny gabinet neurologopedyczny, prowadząc diagnozę i terapię neurologopedyczną.

Dodatkowe informacje:
W trakcie studiów student dodatkowo uzyska certyfikat za udział w szkoleniu z zakresu neurologopedii. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, warsztatowy. Dzięki szkoleniu studenci nabędą wiedzę i umiejętność w zakresie strategii i metod w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji o różnym pochodzeniu. Udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne.

Podstawowe informacje:

Koszt studiów: 1850 zł za semestr/ istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Adresaci:
• skierowane do absolwentów studiów magisterskich na kierunku Logopedia, na specjalności Logopedia
• skierowane do absolwentów czterosemestralnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii – minimum 600 godzin

Opłata rekrutacyjna: brak

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin teoretycznych: 145 godzin

Liczba godzin praktycznych: 135 godzin

Liczba godzin praktyk: 80 godzin

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenie przez Internetową Rekrutację Kandydatów – link.

Czas trwania studiów: semestr zimowy 2022/2023 – semestr letni 2022/2023
Terminy i plan studiów: zajęcia realizowane są w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele, część zajęć zrealizowana zostanie online
Warunki uzyskania świadectwa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i egzaminów, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego w formie testu z oceną pozytywną.

Plan
studiów

TRWA REKRUTACJA!!!

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2024 r.

Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu Edytorstwa tradycyjnego i nowoczesnego jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów poprzez przekazanie wiedzy i kształcenie oraz doskonalenie umiejętności tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów użytkowych, prasowych, artystycznych, krytycznoliterackich oraz tekstów wystąpień publicznych. Studia uczą graficznego myślenia o tekście oraz współpracy z zespołem kreatywnym.

Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

 • wiedza dotycząca poszczególnych etapów procesu wydawniczego,
 • umiejętność stosowania narzędzi oraz metod pracy edytora i redaktora,
 • umiejętność posługiwania się profesjonalnymi programami komputerowymi do obróbki grafiki i do przygotowania tekstu,
 • znajomość funkcjonowania i redagowania portali internetowych, stron internetowych i czasopism,
 • posiadanie kompetencji w zakresie oceny poprawności językowej tekstów pisanych i mówionych,
 • znajomość pojęć z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.

Podstawowe informacje:

Koszt studiów:

1600 zł/ semestr – dla absolwentów PWSZ w Głogowie oraz studentów studiów II stopnia,
1800 zł /semestr – dla pozostałych uczestników,
(istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty).

 Adresaci:

– skierowane do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) z przygotowaniem absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie polecane autorom, tłumaczom, korektorom, redaktorom, pracownikom urzędów administracji państwowej, studentom lub absolwentom specjalizacji wydawniczo-redaktorskiej,

– osób, które chcą wykorzystać swoje zainteresowania związane z czytaniem i pisaniem tekstów, aby uzyskać kompetencje do pracy zawodowej w szeroko pojętym sektorze usług medialnych i wydawniczych (np. prasa, radio, telewizja, internet, agencje reklamowe, zespoły filmowe, wydawnictwa, redakcje czasopism),

– osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pracą z tekstem,

– osób które chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności graficzne.

Opłata rekrutacyjna: brak

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin teoretycznych: 250 godzin

Liczba godzin praktyk: brak

Zasady rekrutacji: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych na stronie rekrutacyjnej PWSZ w Głogowie: irk.pans.glogow.pl

Terminy i plan studiów: zajęcia realizowane są w systemie online/hybrydowo/stacjonarnie w systemie codwutygodniowym w soboty i niedziele

Plan
studiów

Warunki uzyskania świadectwa:    Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i złożenie i prezentacja pracy końcowej, np. projektu publikacji cyfrowej, projektu strategii promocyjnej dla wybranego elementu rynku wydawniczego; pracy poświęconej polskiemu edytorstwu (prace o tematyce historycznej lub współczesnej).

Back to top